Телефоны 8(71130) - 40055

Бөлімнің мекен-жайы: индексі 090600, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Переметный ауылы, Гагарин көшесі № 139.

Muhanbetzanov

Бөлім басшысы - Мұханбетжанов Жақсылық Биғазыұлы
жұмыс телефоны 8(71130) - 40055, сот 87772756552.

 

Зеленов ауданының шағын кәсіпкерліктің дамуы туралы 2015 жылдың 1 мамырына атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

 

Ауданның шағын кәсіпкерліктің дамуы туралы 2015 жылдың 1 қаңтарына атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

 

Шағын және орта бизнесті, өңірлік және отбасылық кәсіпкерлерді қолдауға арналған «БИЗНЕС-ЖЕТІСТІК!» жобасының басталуы

 

Зеленов ауданының шағын кәсіпкерліктің дамуы туралы 2014 жылдың 1 қарашасына атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

 

Зеленов ауданындағы шағын кәсіпкерліктің дамуы туралы 2014 жылдың 1 шілдесіне атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

 

 

 

 

2014 жылғы 16 маусымдағы

№ 454 Зеленов ауданы әкімдігінің

қаулысымен бекітілген

 

  «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы ереже

 

1. Жалпы ережелер

 

1. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 090600, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Переметный ауылы, Гагарин көшесі № 139.

9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

11. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілермен «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

13. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы жеке кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк саясатының iске асырылуын жүзеге асырады.

14. Міндеттері:

1) жеке кәсіпкерлікті тиімді дамытуға бағытталған мемлекеттік саясатты жүргізу;

2) аудан аумағында кәсіпкерлік қызметті және инвестициялық ахуалды дамыту үшін жағдайлар жасау;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

15. Функциялары:

1) кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясаттың бірыңғай қалыптасуы мен іске асырылуына қатысу;

2) ауданда шағын кәсiпкерлiктi және инновациялық қызметтi қолдау инфрақұрылымының объектiлерiн құру мен дамытуды қамтамасыз етедi;

3) жеке кәсіпкерлікті дамыту мәселесі бойынша мемлекеттік органдармен, қоғамдық бірлестіктермен, жеке кәсіпкерлік субъектілерімен және басқалай ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;

4) жергілікті деңгейде жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды қамтамасыз етеді;

5) ауданда жеке кәсіпкерлікті дамыту бойынша мониторинг жүргізеді;

6) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерінің және құқықтық актілерінің жобаларын дайындауды жүзеге асыру;

7) халық, кәсіпкерлік субъектілері арасында кәсіпкерлікті қолдау туралы заңнамасындағы мәселелері бойынша ақпаратты-түсіндірмелі жұмысын жүргізу;

 

8) «Ең үздік кәсіпкер» аудандық конкурсын ұйымдастыру және жүргізу;

9) жеке кәсіпкерлікті дамыту мәселелері бойынша кеңестер, семинарлар, «дөңгелек үстелдер» ұйымдастыру және жүргізу;

10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында оған жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) жеке кәсіпкерлікті дамыту мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу;

2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан заңнамада белгіленген тәртіппен қажетті ақпаратты және материалдарды сұрату және алу;

3) жеке кәсіпкерлікті дамыту және қолдау мәселесі бойынша мемлекеттік мекемелермен, кәсіпорындармен және қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау;

4) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру.

 

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

17. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

18. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес Зеленов ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

19. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары болады.

20. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

1) орынбасарының және мемлекеттік орган қызметкерлерінің міндеттері мен құзыреттерін айқындайды;

2) қолданыстағы заңнамаға сәйкес «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, өз құзыретіне жататын еңбек қатынастарының мәселелерін шешеді;

3) заңнамада белгіленген тәртіппен «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне тәртіптік жаза мен көтермелеу шараларын қолданады;

4) бөлімнің бұйрықтарына қол қояды;

5) сыбайлас жемқорлықпен күресу жөніндегі жұмыстарды жүргізеді және осы бағыттағы жұмысқа дербес жауапты болады;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданысқа заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

21. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

 

4. Мемлекеттік органның мүлкі

 

22. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

«Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

23. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

25. «Зеленов ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.